Algemene Voorwaarden

 • Home
 • Algemene Voorwaarden

Definities 

 1. ZOSET Solar: ZOSET Solar, gevestigd te Deventer onder KvK nr. 78277876.
 2. Klant: degene met wie ZOSET Solar een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: ZOSET Solar en klant samen.
 4. Consument: een klant die t4evens een individu is en die als privépersoon handelt. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens ZOSET Solar.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van ZOSET Solar zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt ZOSET Solar zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt, ZOSET Solar slechts, nadat de klant deze schriftelijke (of elektronisch) heeft bevestigd.  

Prijzen 

 1. Alle prijzen die ZOSET Solar hanteert, zijn in euro’s, zijn exclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die ZOSET Solar hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan ZOSET Solar te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die ZOSET Solar niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door ZOSET Solar vastgesteld aan de hand van een vast bedrag ongeacht hoelang de dienstverlening duurt.
 6. Indien partijen voor een dienstverlening door ZOSET Solar een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 7. ZOSET Solar is gerechtigd om tot 10% van richtprijs af te wijken.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dienst ZOSET Solar de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het doel van de opdracht te laten vervallen, dat voren de richtprijs vermeerder met 10% uitkomt.
 10. ZOSET Solar heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 11. Voorafgaand aan de ingang ervan zal ZOSWET Solar prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 12. De consument heeft het recht om de overeenkomst met ZOSET Solar op te zeggen in dien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.  

Betalingen en betalingstermijn 

 1. ZOSET Solar mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 40% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat ZOSET Solar de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. ZOSET Solar behoudt zich het recht. Voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.  

Gevolgen niet tijdig betalen 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is ZOSET Solar gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan ZOSET Solar.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag ZOSET Solar zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van ZOSET Solar op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door ZOSET Solar, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan ZOSET Solar te betalen. 

Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is ZOSET Solar gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. ZOSET Solar roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte in gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten. Waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan ZOSET Solar, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht  

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:  
 • Het product niet is gebruikt
 • Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding etc.)
 • De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (Dvd’s, cd’s, etc.)
 • Het product geen reis, vervoersticket, cateringsopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 • Het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • Hetgeen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht 
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: 
 • Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 • Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
 • Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
 • Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@zosetsolar.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van ZOSET Solar, zosetsolar.nl, kan worden gedownload.
 2. De consument is verplicht om het verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan ZOSET Solar, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 3. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van ZOSET Solar indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 4. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal ZOSET Solar deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan ZOSET Solar heeft geretourneerd. 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht 

 1. ZOSET Solar kan een beroep doen op zijn retentierecht en is dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van ZOSET Solar heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan ZOSET Solar.
 3. ZOSET Solar is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

Verrekening  

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan ZOSET Solar te verrekenen met een vordering op ZOSET Solar. 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. ZOSET Solar blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van ZOSET Solar op grond van wat voor met ZOSET Solar gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan ZOSET Solar zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden, of anderszins verzwaren.
 4. Indien ZOSET Solar een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft ZOSET Solar het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Levering 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij ZOSET Solar, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft ZOSET Solar het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg da de klant een verlate levering niet aan ZOSET Solar kan tegenwerpen. 

Levertijd 

 1. De door ZOSET Solar opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan ZOSET Solar door ZOSET Solar schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij ZOSET Solar niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Feitelijke levering 

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden 

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Verpakking en verzending 

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan ZOSET Solar niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan ZOSET Solar bij gebreke waarvan ZOSET Solar niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

Verzekering 

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: 
 • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 • Zaken van ZOSET Solar die bij de klant aanwezig zijn
 • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd 
 1. De klant geeft op eerste verzoek van ZOSET Solar de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 2. Tenzij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt. 

Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. 

Montage/Installatie 

Hoewel ZOSET Solar zicht inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld. 

Garantie 

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor ZOSET Solar enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen 

 1. Ruilen is alleen mogelijk als een van de volgende voorwaarden is voldaan:
 • Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur.
 • Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte (prijs)kaartjes
 • Het product is nog niet gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.  

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. ZOSET Solar voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. ZOSET Solar heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat ZOSET Solar tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat ZOSET Solar Tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor de rekening van de klant. 

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze beschikbaar aan ZOSET Solar.
 2. De staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert ZOSET Solar de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door ZOSET Solar redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of beide beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor de rekening van de klant. 

Intellectueel eigendom

 1. ZOSET Solar behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekening- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekening, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZOSET Solar (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouden

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van ZOSET Solar ontvangst geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende ZOSET Solar waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan ZOSET Solar schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij in de lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.

Boetebeding 

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare beboet 
 • Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete 1000,- euro.
 • Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete 5000,- euro. 
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van ZOSET Solar waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

Vrijwaring 

De klant vrijwaart ZOSET Solar tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door ZOSET Solar geleverde producten en/of diensten. 

Klachten

 1. De klant dient een door ZOSET Solar geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant ZOSET Solar daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van tekortkomingen, op de hoogte stellen.
 3. Consumenten dienen ZOSET Solar uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen
 4. De klant geeft daarbij een zo getailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat ZOSET Solar in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat ZOSET Solar gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

Ingebrekestelling 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan ZOSET Solar.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling ZOSET Solar ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als ZOSET Solar een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan ZOSET Solar verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid ZOSET Solar 

 1. ZOSET Solar is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien ZOSET Solar aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. ZOSET Solar is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing of schade aan derden.
 4. Indien ZOSET Solar aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuur bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoedingen en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van ZOSET Solar vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde artikel 6:89 van het burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer ZOSET Solar toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van verplichtingen door ZOSET Solar niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat ZOSET Solar in verzuim is.
 3. ZOSET Solar heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien ZOSET Solar kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van ZOSET Solar in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan ZOSET Solar kan worden toegerekend in een van de wil van ZOSET Solar onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van ZOSET Solar kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.) wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor ZOSET Solar 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat ZOSET Solar er weer aan kan voldoen.
 4. Indien zich een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. ZOSET Solar is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. ZOSET Solar is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen
 2. Wijzigingen van onderschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal ZOSET Solar zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Grote inhoudelijke wijzigingen bij wezenlijke van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van ZOSET Solar.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goede rechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 

Gevolg nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepaling van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat ZOSET Solar bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar ZOSET Solar is gevestigd/ praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Opgesteld op 01 juli 2020.